Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


Mała książka-wielki człowiek

czwartek, 18 marca 2021

KONKURS FOTOGRAFICZNY

 


  KONKURS FOTOGRAFICZNY

  NASZE ZWYCZAJE WIELKOPOSTNE I WIELKANOCNE

 1. Organizator: Organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

 2. Adresaci konkursu: mieszkańcy gminy Miastków Kościelny - osoby fizyczne, które do 08.04.2021 r. do godziny 15.30 dostarczą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym prace konkursowe lub prześlą je do organizatora konkursu na adres email: kultura@miastkowkoscielny.pl,

 3. Czas trwania konkursu: 18.03.2021 r. - 16.04.2021 r.

 4. Cele konkursu:

 1. rozwijanie aktywności twórczej

 2. poznawanie i kultywowanie zwyczajów związanych z Wielkim Postem i Wielkanocą

 1. Warunki uczestnictwa

  1.Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne.

  2. Konkurs polega na wykonaniu i przesłaniu jako pracy konkursowej zdjęć związanych tematycznie ze zwyczajami okresu Wielkiego Postu i Wielkanocy

 2. Zdjęcia muszą spełniać następujące warunki

  1.Wymagane jest przesłanie plików zdjęciowych w formacie jpg w oryginalnym rozmiarze.

  2. Zdjęcia nie mogą zawierać adresów e-mail, stron internetowych, numerów telefonu, znaków wodnych ani innych oznaczeń uczestnika konkursu.

  3. Każdy uczestnik może przesłać maksymalnie 4 zdjęcia.

  4. Zdjęcia zgłoszone do konkursu muszą stanowić oryginalną pracę uczestnika.

  5. Organizator zastrzega sobie prawo do edycji graficznej nadesłanych zdjęć.

 3. Termin składania zdjęć

  Zdjęcia przyjmowane będą w terminie do dnia 16.04.2021 r.

 1. Ocena prac

  1. Komisja oceni: wartość artystyczną zdjęć, zgodność z tematyką konkursu, przekaz, pomysłowość i kreatywność twórcy.

  2. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej biblioteki.

 1. Każdy uczestnik zgłaszając swój udział w konkursie automatycznie akceptuje warunki niniejszego Regulaminuponiedziałek, 15 marca 2021

OD 15 MARCA NOWE OGRANICZENIA W DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTEK !

 

DRODZY CZYTELNICY,

Ze względu na trudną sytuację epidemiczną w województwach: lubuskim, mazowieckim, pomorskim i warmińsko-mazurskim, na podstawie § 28 ust. 6 i ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz rozporządzeń zmieniających (z 10 marca 2021 r. i 11 marca 2021 r.) do 28 marca 2021 roku wprowadzono w bibliotekach publicznych zakaz organizacji wydarzeń z udziałem publiczności oraz udostępniania zbiorów czytelnikom i użytkownikom wewnątrz budynków (czytelnie, wypożyczalnie). Wolno jedynie prowadzić działania online oraz udostępniać zbiory w formie bezkontaktowej na zewnątrz budynków, z zachowaniem odpowiednich wymogów sanitarnych.

Zgodnie z powyższym, z przykrością informujemy iż, w dniach 15.03.2021r. – 28.03.2021 r. wypożyczenia zbiorów możliwe są tylko po wcześniejszym zamówieniu telefonicznym lub mailowym i ustaleniu godziny odbioru na dole przy drzwiach wejściowych do budynku . Zwroty książek zapakowane i podpisane prosimy zostawiać w specjalnie przygotowanym pudełku przy kracie.


                         Tel. 25 754 40 18

Email : kultura@miastkowkoscielny.pl

piątek, 12 lutego 2021

 

 

 Przedstawiamy wyniki konkursu


NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA

I GRATULACJE


Z  OKAZJI  80.  ROCZNICY 

POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO 

 

PAŃSTWA WŁADYSŁAWY  I  JANA  DADASÓW


w poszczególnych grupach wiekowych laureatami zostali:


Dorośli:

I miejsce Marzena Szostak

I miejsce Klaudia Roslaniec


klasa IV – VIII


I miejsce Antoni Ruszała

I miejsce Piotr i Karolina Mazurkowie

I miejsce Agata Gałązka


II miejsce Bartosz i Wojciech Gawrysiowie


III miejsce Zuzanna Jaroń

III Gabriela Sitek

Wyróżnienie Maja Łubian

Cirilla WielgoszKlasy I- III

I-go miejsca Komisja Konkursowa nie przyznała


II miejsce – Piotr Sitek

II miejsce Wiktoria Sitek


Wyróżnienie


Bartosz Soszka

Maciej Szostak


Przedszkolaki:

I miejsce – Adam Kajka

I miejsce Mikołaj Jaroń

 

 

 Bardzo serdecznie w imieniu Jubilatów i własnym  dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursie. 

Jak zwykle nasi czytelnicy nie zawiedli!!!!!

Niech najpiękniejszą nagrodą dla Was będzie radość Państwa Dadasów!
Zamieszczamy niektóre z nagrodzonych prac.


Państwo Władysława i Jan Dadasowie


w gminie Miastków, we wsi Ryczyska mieszkają

i bardzo mocno się kochają,

w tym roku Dębową Rocznicę Ślubu mają.

Nie znam tych Państwa osobiście

ale są dla mnie na bohaterów liście,

całe życie ciężko na roli pracowali

a mimo trudów nigdy się nie poddali.

Pięcioro dzieci wychowali,

cztery córki, jeden syn,

teraz mogą chwalić się tym.

Mają też pewnie wnucząt gromadkę,

muszą każdemu dać czekoladkę.

Znają cierpienia, znoje, łzy

ale widać nie przejmują się tym,

wszystko we dwoje pokonują

i bardzo się szanują.

Tego muszę się od nich uczyć,

żeby samemu godnie żyć.

Tej miłości, wytrwałości i wzajemnej troski o siebie

dzięki której już 80 lat razem żyjecie dla innych i dla siebie,

tej pięknej rocznicy serdecznie Państwu gratuluję,

zdrowia, radości i uśmiechu winszuję.


Antoni Ruszała kl. IV

Stary Miastków

poniedziałek, 1 lutego 2021


Gminna biblioteka Publiczna

w Miastkowie Kościelnym

zaprasza do udziału w konkursie


NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA

I GRATULACJE


Z  OKAZJI  80.  ROCZNICY 

POŻYCIA  MAŁŻEŃSKIEGO 

 

PAŃSTWA WŁADYSŁAWY  I  JANA  DADASÓW


Regulamin konkursu bibliotecznego

NAJPIĘKNIEJSZE ŻYCZENIA I GRATULACJE

Z OKAZJI 80. ROCZNICY POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO”


 1. Organizator konkursu: Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym.

 2. Adresaci konkursu: mieszkańcy gminy Miastków Kościelny - osoby fizyczne, które do 08.02.2021 r. do godziny 15.30 dostarczą do Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym prace konkursowe lub prześlą je do organizatora konkursu na adres email: kultura@miastkowkoscielny.pl,

 3. Czas trwania konkursu: 01.02.2021 r. - 08.02.2021 r.

 4. Cele konkursu:

 • kształtowanie umiejętności redagowania oryginalnych tekstów użytkowych: życzeń oraz gratulacji;

 • podkreślenie doniosłości wydarzenia, jakim jest 80. rocznica pożycia małżeńskiego mieszkańców gminy Miastków Kościelny – Państwa Władysławy i Jana Dadasów;

 • rozwijanie aktywności twórczej;

 • uwrażliwianie na piękno języka polskiego.

5. Warunki uczestnictwa:

 • uczestnicy konkursu mogą zgłosić prace wykonane samodzielnie i indywidualnie, w przypadku prac wykonanych przez dzieci organizator dopuszcza pomoc rodziców;

 • prace zgłoszone do konkursu nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane;

 • każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę w następującej kategorii:

a) życzenia,

b) gratulacje;

 • życzenia/gratulacje mogą być wykonane w formie elektronicznej (dokument tekstowy z tekstem życzeń/gratulacji) lub dostarczone do organizatora w wersji papierowej;

 • prace konkursowe należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz podać wiek uczestnika;

 • spośród prawidłowo dostarczonych prac konkursowych komisja wyłoni laureatów w dwóch kategoriach:

a) życzenia,

b) gratulacje;

 • komisja konkursowa oceni prace (tekst) według następujących kryteriów: oryginalność, ciekawość, poprawność merytoryczna i stylistyczna pracy konkursowej, (nie będą brane pod uwagę rysunki/ozdoby);

 • uczestnik konkursu wyraża zgodę, aby jego praca konkursowa zgłoszona do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb organizatora konkursu.

6. Postanowienia końcowe:

 • przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu;

 • wyróżnione prace zostaną wręczone Jubilatom w dniu ich rocznicy

 • prace laureatów zostaną nagrodzone oraz zaprezentowane na wystawie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, iż: 

1) administratorem danych osobowych uczestnika konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym z siedzibą w Miastkowie Kościelnym przy ul. Szkolnej 6; tel. 25 7514018; mail: kultura@miastkowkoscielny.pl 
2) kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem malgorzata.potrec@cbi24.pl; 
3) dane osobowe uczestnika konkursu przetwarzane będą w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO; 
4) dane osobowe uczestnika konkursu nie będą udostępniane podmiotom trzecim; 
5) Pozyskane dane osobowe uczestnika konkursu nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 
6) dane osobowe uczestnika konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku od zakończenia konkursu, tj. 08 lutego 2022 roku. 
7) uczestnik konkursu posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (dotyczy wyłącznie danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
8) uczestnik konkursu ma prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących uczestnika narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
9) podanie przez uczestnika konkursu danych osobowych jest warunkiem koniecznym, którego spełnienie decyduje o możliwości przystąpienia do konkursu 


poniedziałek, 11 stycznia 2021

Dzięki staraniom Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym przed budynkiem Urzędu Gminy pojawił się pojemnik na nakrętki w kształcie serca. Zakręceni nie tylko na czytanie ale również na pomaganie zwróciłyśmy się do Prezesa firmy Polargos w Oziemkówce Pana Piotra Raka z prośbą  o wsparcie naszej inicjatywy. Pomysł został zrealizowany z wielkim zaangażowaniem nie tylko Pana Prezesa ale całej załogi Polargosu za co jesteśmy bardzo wdzięczne. Firma wykonująca na co dzień nowoczesne bramy i ogrodzenia podjęła się wykonania tego nietypowego zamówienia jak również stała się jego sponsorem.

Zachęcamy mieszkańców Gminy Miastków Kościelny do włączenia się w akcję zbierania nakrętek, a tym samym w pomoc osobom potrzebującym wsparcia finansowego w leczeniu lub rehabilitacji