Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


wtorek, 12 marca 2024

Konkurs wielkanocny.

 Zapraszamy serdecznie dzieci i młodzież z terenu Gminy Miastków Kościelny do udziału w konkursie wielkanocnym.


REGULAMIN KONKURSU

„Wielkanoc w tradycji naszych przodków”.

ORGANIZATOR:

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym,

ul. Szkolna 5

08-420 Miastków Kościelny

CEL:

- rozwijanie wyobraźni oraz pobudzanie aktywności twórczej

- kultywowanie obrzędów i tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,

- stworzenie możliwości zaprezentowania własnego talentu i wiedzy.

UCZESTNICY KONKURSU:

• Dzieci w wieku 4-6 lat

• Dzieci w wieku 7-11 lat

• Młodzież w wieku 12-16 lat

WARUNKI UDZIAŁU:

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie i dostarczenie do biblioteki pracy plastycznej z dowolnych materiałów lub pracy literackiej nawiązującej do tradycji wielkanocnych.

2. W konkursie mogą brać udział prace indywidualne.

3. Do konkursu można zgłosić tylko jedną pracę.

4. Do pracy należy dołączyć: imię i nazwisko uczestnika, wiek, nr telefonu.

5. Po zakończeniu konkursu organizator ma prawo do prezentacji prac.

6. Przekazane prace literackie nie będą zwracane a prace plastyczne prosimy odebrać do 12 kwietnia.

7. Organizator zastrzega możliwość wykorzystania prac konkursowych w publikacjach promujących konkurs i jego działaniach.

8. Zgłoszenie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na publikacje swojej pracy dla celów związanych z konkursem.

9. Prace należy dostarczyć do biblioteki do dnia 28 marca 2021 r. do godziny 16.00

10. Uczestnik konkursu składa pracę wraz z podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

11. Przy ocenie i nagradzaniu prac będą brane pod uwagę oryginalność, pomysłowość estetyka wykonania i zgodność z regulaminem.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Dostarczenie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestników niniejszego „ Regulaminu”.

2. Osoby składające prace na konkurs wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu swoich danych osobowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Zasady zgłaszania prac konkursowych

a) każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy;

b) każda praca powinna być opatrzona metryczką zawierającą następujące dane:

• imię i nazwisko uczestnika, wiek;

• uczestnicy zgłaszając swój udział w konkursie akceptują jego regulamin oraz wyrażają zgodę na publikację zdjęć oraz danych dziecka tj. imienia i nazwiska oraz wieku na stronie biblioteki.

 •  zgłaszający się do konkursu uczestnicy lub opiekunowie zobowiązani są do dostarczenia pracy konkursowej do siedziby biblioteki. Nadesłanie prac jest równoważne z wyrażeniem zgody na wystawienie prac na stronie internetowej biblioteki, blogu i profilu facebook. Prace należy przesłać do 28 marca 2024 r. do godz. 16.00.

 

 ZGODA NA UDZIAŁ W KONKURSIE „WIELKANOC W TRADYCJI NASZYCH PRZODKÓW” I WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYKORZYSTANIE WIZERUNKU UCZESTNIKA KONKURSU

Imię i nazwisko uczestnika konkursu: …………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego, tel. kontaktowy: ………………………………………….

Wiek ……………………………………………………………………………………………………...

 

Wyrażam zgodę na uczestnictwo w konkursie Wielkanoc w tradycji naszych przodków”. organizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym, na warunkach określonych w Regulaminie Konkursu, który dostępny jest na stornie internetowej gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com

……………………………. ……….……………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego uczestnika

konkursu/podpis pełnoletniego uczestnika konkursu)

Wyrażam nieodpłatnie zgodę na zamieszczanie zdjęć zawierających wizerunek uczestnika konkursu w materiałach rozpowszechnianych w ramach działań promocyjnych i informacyjnych Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym oraz na umieszczenie i publikację ww. zdjęć lub filmów na stronie internetowej gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com, gbpmiastkowkoscielny.blogspot.com  oraz facebooku .

……………………………. ……….……………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego uczestnika konkursu/podpis pełnoletniego uczestnika konkursu)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przekazanych Gminnej Bibliotece Publicznej w Miastkowie Kościelnym dla potrzeb niezbędnych do organizacji konkursu.

……………………………. ……….……………………………………

(miejscowość, data) (czytelny podpis rodzica/opiekun prawnego uczestnika

 

INFORMACJA

o przetwarzaniu danych osobowych

I. Administrator danych osobowych

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym z siedzibą, ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny.

II. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować przez e-mail: ioo@gok.miedzna.pl; telefon: 512 237 423; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cel i podstawy przetwarzania

1. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka jest udział w konkursie „Wielkanoc w tradycji naszych przodków”

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1)

IV. Odbiorcy danych

Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny

V. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka nie będą przekazywane poza teren Polski/UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

VII. Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich oraz dziecka danych oraz otrzymania ich kopii

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich oraz dziecka danych

c) prawo do usunięcia danych.

Jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka, możesz zażądać, abyśmy je usunęli.

d) ograniczenia przetwarzania danych

Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat oraz Pani/Pana dziecka lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Pani/Pana sprzeciwu względem przetwarzania danych.

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Sprzeciw "marketingowy"

Ma Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzysta Pani/Pan z tego prawa - zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

Sprzeciw z uwagi na szczególną sytuację

Ma Pani/Pan także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż marketing bezpośredni, a także, gdy przetwarzanie jest nam niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub do sprawowania powierzonej nam władzy publicznej. Powinna Pani/Pan wtedy wskazać nam Pani/Pana szczególną sytuację, która Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych oraz Pani/Pana dziecka są nadrzędne wobec Pani/Pana praw lub też, że Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

f) prawo do przenoszenia danych:

Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe dotyczące Ciebie i Twojego dziecka, które nam Pani/Pan dostarczył na podstawie umowy lub Pani/Pana zgody. Może też Pani/Pan zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi;

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli Pani/Pan uważa, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe oraz Pani/Pana dziecka niezgodnie z prawem, może Pani/Pan złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W każdej chwili ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do dokonania zapisu dziecka w konkursie, a w konsekwencji możliwości uczestnictwa w konkursie.

 

Wybieramy "siedem cudów miastkowszczyzny".

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim za włączenie się w wytypowanie "siedmiu cudów miastkowszczyzny". Prawda, że to cudowne miejsca? 
Zapraszamy autorów siedmiu najlepiej ocenionych zdjęć do biblioteki po odbiór nagród niespodzianek.
 
Może być zdjęciem przedstawiającym ulica i droga

Może być zdjęciem przedstawiającym trawa 
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym droga, przyroda i drzewo 

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym zmierzch 

Brak dostępnego opisu zdjęcia. 
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym drzewo i trawa

Cykl spotkań z Przedszkolakami.

 Czy sól jest słona? Czy jajko umie pływać? Jak wybuchają wulkany? Gdzie zniknął atrament i czy powróci?  Na te i inne pytania próbowali odpowiedzieć mali odkrywcy z Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym.

 Za nami cykl spotkań z Przedszkolakami. To był niezwykły czas, mający na celu zainteresować dzieci nauką i wzbudzić w nich chęci do poznawania otaczającego je świata. Zajęcia były pełne eksperymentów, doświadczeń i praktycznych obserwacji.

Dzieci uwielbiają eksperymenty, mają przy tym mnóstwo pytań i nie poddają się tak łatwo.  Warto wygospodarować w domu czas na taką właśnie zabawę. Nie potrzeba wiele, wystarczy kilka składników, które mamy w domu aby stworzyć coś niezwykłego. 
Dziękujemy za te spotkania i zapraszamy również po ciekawe książki. 

Może być zdjęciem przedstawiającym 14 osób 
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób i ludzie uczą się  

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba 
 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby 

Może być zdjęciem przedstawiającym 7 osób 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i babeczka 
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym 9 osób i ludzie uczą się 
 
Może być zdjęciem przedstawiającym 5 osób 
 
 Może być zdjęciem przedstawiającym 11 osób