Witamy na blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym

znajdziecie tu informacje dotyczące działalności biblioteki, zakupionych nowości, wydarzeń kulturalno-oświatowych naszej gminy. Tu możecie również złożyć dezyderaty czytelnicze.
Zapraszamy również na naszą nową stronę inrernetową

https://gbpmiastkowkosc.naszabiblioteka.com


piątek, 17 marca 2023

Zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym.

Gminna  Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym

zaprasza do udziału w konkursie plastycznym 

na najładniejszą pisankę wielkanocną

REGULAMIN KONKURSU

„Pisanka Wielkanocna”

I. Organizatorem konkursu jest: Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym, ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny

II. Tematem konkursu jest „Pisanka Wielkanocna”

III. Cele konkursu :

Celem konkursu jest propagowanie tradycji wykonywania jaj wielkanocnych oraz poszukiwanie nowych technik ich zdobienia.

 • Rozbudzenie zainteresowań plastyką obrzędową wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pobudzenie aktywności twórczej.
 • Kultywowanie tradycji świątecznych oraz aktywne przygotowanie się do świąt Wielkanocnych.
 • Pobudzanie i pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi.
 • Rozwijanie zdolności manualnych.
 • Inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych.
 • Pobudzenie wyobraźni i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

IV. Zasady:

1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież, oraz dorośli z terenu Gminy Miastków Kościelny w następujących kategoriach wiekowych:

 • I grupa wiekowa - Dzieci przedszkolne
 • II grupa wiekowa - Klasy I – III
 • III grupa – klasy IV – VI
 • IV grupa - klasy VII - VIII
 • V grupa -  młodzież z klas ponadpodstawowych
 • VI grupa – dorośli 18+

2. Jajko Wielkanocne może być wykonane w dowolnym stylu. Technikę i materiały wybiera samodzielnie każdy uczestnik.

3. Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym.

4. Wykonaną pracę konkursową należy składać u organizatora do 03.04.2023.

5. Po ocenie prac przez komisję konkursową zostanie zorganizowana wystawa.

6. Każdy uczestnik może dokonać zgłoszenia tylko jednej pracy.

V. Do wykonanej pracy należy dołączyć informację z danymi i kartę zgłoszeniową:

 • Nazwisko i imię.
 • Grupa wiekowa/klasa.
 • Szkoła

VI. Kryteria oceny prac:

 • Wartość artystyczna i ogólne wrażanie estetyczne.
 • Wykorzystanie oryginalnych materiałów i technik dekoracyjnych.
 • Wkład pracy.
 • Trudność techniczna.
 • Oryginalne podejście do tematu.
 • Zgodność pracy z założeniami konkursu.

Najlepsze prace konkursowe zostaną nagrodzone. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej i blogu Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym.

Prace dopuszczane do konkursu eksponowane będą na wystawie pokonkursowej

Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację jego warunków i regulaminu.

Zdjęcia wszystkich zgłoszonych prac po rozstrzygnięciu konkursu, zostaną opublikowane na stronie internetowej i blogu biblioteki.

 

Karta zgłoszenia do konkursu plastycznego

„Pisanka Wielkanocna”  

1. Imię i nazwisko uczestnika konkursu: 

........................................................................................................

2. Adres do korespondencji lub szkoła:

........................................................................................................

3. Telefon kontaktowy lub email (dla uczestników dorosłych):

.................................................................................

5. Kategoria wiekowa (odpowiednie zaznaczyć)

 • I grupa wiekowa - Dzieci przedszkolne
 • II grupa wiekowa - Klasy I – III
 • III grupa – klasy IV – VI
 • IV grupa - klasy VII - VIII
 • V grupa -  młodzież z klas ponadpodstawowych
 • VI grupa – dorośli 18+

6. Krótki opis pracy konkursowej :

(np. technika wykonania itp.)

....................................................................................................

.....................................................................................................

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem konkursu

.......................................                                                                                                .......................................

(data i miejscowość)                                                   (podpis rodzica/ prawnego opiekuna, uczestnika dorosłego)

 

  

/dla Uczestników niepełnoletnich/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

................................................................................. przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny w celu organizacji konkursu „Pisanka Wielkanocna”. Dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel. , szkoła. Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

.................................                                                                              .........................................

Miejscowość,                                                                                               data podpis     

      

/dla uczestników dorosłych/

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny w celu organizacji konkursu na „Pisankę Wielkanocną”. Moje dane osobowe obejmują imię, nazwisko, adres, mail i numer tel.

Jestem świadomy/świadoma, że podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie.

 

...............................                                                                             ............................................

Miejscowość,                                                                                       data podpis

 

Klauzula informacyjna: Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna z siedzibą ul. Szkolna 5, 08-420 Miastków Kościelny

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych może Pan/Pani uzyskać mailowo pod adresem: inspektor@cbi24.pl;

3. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu organizacji i obsługi uczestników Konkursu plastycznego „ Pisanka Wielkanocna” (na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej).

4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miastkowie Kościelnym przez czas zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.

6. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Gminnej Biblioteki Publicznej w Miastkowie Kościelnym dostępu do danych, które Pana/Panią dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;

7. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych, jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych.

8. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia realizację celu opisanego w punkcie 3.

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

....................................... 

 Podpis

Fotorelacja z przedstawienia "Zima u Kubusia Puchatka".